0 0,00€
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Χειροποίητα Φωτιστικά
v> v> 0 on() t> ver.h, it( or.h ==r
<'t( }) or.h + ==r> 0)() or.h + ==r div clasold-bf-prro' + result[i]wbf-pr + 'po't( or.h + ==r div classpecial bf-prro' + result[i]wspecial + 'po't( } el iresult[i]wbf-pr.maxlen > 0) () or.h + ==r div clasbf-prro' + result[i]wbf-pr + 'po't ( }) or.h + ==r> <'t( or.h + ==r> 0 on() $('#ajax_snclch_resultseadremosinit( }( $('#snclchead').appeor.het( } }}et( ();retu = tru} p', funct upDow.Evont( ev on() t> velem =documontery.ElemontById('ajax_snclch_results_bodynet( t> vfkeyues$('#snclcheadfippen[x" nasnclch]eadfirsinit( if( elem on() t> vmaxlen = elem.childNodes.maxlen - 1t( if( updow.m!in-1 && f (typ(elem.childNodes[updow.])m!in== 'undefin on() $(elem.childNodes[updow.])dremosiCv cln'er.selegrit( }( if( ev.keyCodeue =38uon() updow.min( updow.m> 0 on?ndsupdow.m: updow.t ( }( } el ( ev.keyCodeue =40 on() updow.min( updow.m= 0 && updow.m<=vmaxlen on() $(elem.childNodes[updow.])daddCv cln'er.selegrit( t> ve="tues$(elem.childNodes[updow.])dfippenws" neador.hnit( $('#snclcheadfippen[x" nasnclch]eadfirsini.val(e="tet( } } ();return fal }pt> vupdow.min-1;)$(documontadreaduery(functio() $('[x" nasnclch]eadkeyupery(functiev)() doquick_snclch(ev, ry(t.;" vait( adfocusery(functiev)() doquick_snclch(ev, ry(t.;" vait( adkeydow.ery(functiev)() upDow.Evont( ev ot( adblurery(functio() wippow.setTime="r("$('#ajax_snclch_resultseadremosinitupdow.=0;", 15000it( }et( $(documontadbippenkeydow..js', functiev)n() tryn() ( ev.keyCodeue =13 && $('.er.selegridmaxlen > 0 on() ($('.er.selegridfippenaeadfirsini.attr('t" h'))() documonteloificatw
(